Your Source  
 
Basket Line
Cushion Line
Mat Line
Handbag Line
Hat Line
Joined Bamboo Line
Home Decor Line
Slipper Line
Sedge Line
Ceramic Line
Wicker Furniture Line

www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status

Links:

 Loading...
Mat Line

Mat Line

BRIEF INFORMATION ABOUT THIS PRODUCT LINE:

- Contents: Table mats, placed mats, door mats... all kinds with diversified shapes, sizes, color for multi using purposes for living-rooms, for dining-rooms, ...

- Material: Sea-grass, bamboo, rattan, palm-leaf, water-hyacinth, coconut...or materials combinated.

- Design: Products are designed completely complied with European Norms about safety using and environment protection. Super metal detector machine is used to scan and find pins, nails. Hair is strict taboo on product!


---oOo---- Nội dung: Tấm trải bàn ăn, lót ly, thảm chùi chân... các loại với mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, màu sắc phong phú phù hợp với nhiều mục đích sử dụng cho cho phòng khách, phòng ăn, ...

- Chất liệu: Cói, tre, mây, lục bình, lá buông, sơ dừa... hoặc kết hợp các nguyên vật liệu với nhau.


- Thiết kế: Các sản phẩm được thiết kế tuyệt đối tuân theo các quy định về an toàn sử dụng và bảo vệ môi trường của Châu Âu. Máy dò kim loại hiện đại được sử dụng để phát hiện kim găm, đinh dính trên sản phẩm. Tóc dính sản phẩm là điều tuyệt đối cấm kỵ!
¤Technical parameters might not be shown. Please contact the supplier for more details!
  • RT-MA-1024
  • RT-MA-1023
  • RT-MA-1022
  • RT-MA-1021
  • RT-MA-1020
  • RT-MA-1019
  • RT-MA-1018
View only:
 
 
bamboo, rattan, seagrass, palmleaf, fern, waterhyacinth